ПОЛОЖЕННЯ 
про управління Державної казначейської служби України
у Згурівському районі Київської області

1. Управління Державної казначейської служби України у Згурівському районі Київської області (далі – управління Казначейства) є територіальним органом Державної казначейської служби України.

Управління Казначейства підпорядковане Державній казначейській службі України та Головному управлінню Державної казначейської служби України у Київській області (далі – Головне управління Казначейства).

2. Управління Казначейства у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства фінансів України, дорученнями Міністра фінансів України (далі – Міністр), його першого заступника та заступників, наказами Казначейства, дорученнями Голови Казначейства, місцевої державної адміністрацій, органів місцевого самоврядування та наказами Головного управління Казначейства.

3. Основним завданням управління Казначейства є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

4. Управління Казначейства відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

2) здійснює відкриття і закриття рахунків поточного бюджетного періоду, а також відкриття рахунків наступного бюджетного періоду;

3) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів або боржників на підставі рішення суду;

4) здійснює безспірне вилучення коштів із місцевих бюджетів відповідно до Бюджетного кодексу України;

5) здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

6) здійснює розподіл між місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, і перерахування розподілених коштів за належністю;

7) проводить взаємні розрахунки між державним бюджетом, а також між місцевими бюджетами у встановленому законодавством порядку;

8) веде базу даних про мережу розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, складає та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

9) веде облік бюджетних асигнувань, доводить до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів витяг із розпису державного бюджету та зміни до нього;

10) здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і відображає їх у звітності про виконання бюджету;

11) забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

12) погоджує призначення на посади та звільнення з посад головних бухгалтерів бюджетних установ;

13) веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

14) зводить та складає звітність про виконання державного та місцевих бюджетів. Складає та подає місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;

15) здійснює у межах повноважень контроль за:

веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;

бюджетними повноваженнями під час зарахування надходжень бюджету;

відповідністю кошторисів розпорядників бюджетних коштів показникам розпису бюджету;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

відповідністю платежів узятим бюджетним зобов'язанням та відповідним бюджетним асигнуванням;

закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти при здійсненні розрахунково-касового обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

16) здійснює попередження учасників бюджетного процесу про неналежне виконання бюджетного законодавства;

17) зупиняє операції з бюджетними коштами та ініціює зупинення бюджетних асигнувань у разі вчинення учасником бюджетного процесу порушення бюджетного законодавства;

18) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції управління Казначейства;

19) забезпечує функціонування багаторівневої інформаційно-обчислювальної та внутрішньої платіжної системи, вживає заходи до захисту інформації, яка обробляється управлінням Казначейства;

20) здійснює відповідно до законодавства України управління об'єктами державної власності, що належать до сфери їх управління;

21) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до їх компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення;

22) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на Державну казначейську службу України Президентом України.

5. Управління Казначейства з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням;

2) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) організовує планово-фінансову роботу, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечують організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

4) організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

5) забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні;

6) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

7) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

8) організовує роботу з ведення діловодства, укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6. Управління Казначейства має право:

1) відкривати поточні рахунки в іноземній валюті та рахунки для видачі готівки в уповноважених банках;

2) складати протоколи про порушення бюджетного законодавства учасниками бюджетного процесу та на підставі цих протоколів у межах наданих законодавством повноважень зупиняти операції з бюджетними коштами, а також ініціювати зупинення бюджетних асигнувань;

3) списувати позички, надані місцевим бюджетам відповідно до законодавства;

4) вимагати від посадових осіб органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій дотримання установленого порядку казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, ведення бухгалтерського обліку, складання звітності;

5) порушувати питання щодо притягнення до відповідальності за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України;

6) звертатися до суду, в тому числі у разі виявлення порушень бюджетного законодавства;

7) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

8) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

9) скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на управління Казначейства завдань;

10) проводити конференції та семінари з питань, що належать до компетенції управління Казначейства;

11) користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Управління Казначейства під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевою державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

8. Управління Казначейства у межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

9. Управління Казначейства очолює начальник, який призначається на посаду за пропозиціями, внесеними начальником Головного управління Казначейства, Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром та головою місцевої державної адміністрації та звільняється з посади за погодженням з Міністром Головою Державної казначейської служби України за пропозиціями, внесеними начальником Головного управління Казначейства.

Начальник управління Казначейства може мати заступників, кількість яких визначає Головне управління Казначейства за погодженням з Головою Державної казначейської служби України. Заступник начальника управління Казначейства призначається на посаду за пропозицією, внесеною начальником Головного управління Казначейства, Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром, та звільняється з посади за погодженням з Міністром Головою Державної казначейської служби України за пропозицією, внесеною начальником Головного управління Казначейства.

10. Начальник управління Казначейства:

здійснює керівництво управлінням Казначейства, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання управлінням Казначейства відповідно актів законодавства, наказів Міністерства фінансів України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра, наказів Державної казначейської служби України, доручень Голови Державної казначейської служби України, наказів Головного управління Казначейства;

вносить начальнику Головного управління Казначейства пропозиції щодо пріоритетів роботи управління Казначейства і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає для подальшого внесення на затвердження Голові Державної казначейської служби України плани роботи управління Казначейства (річні, піврічні);

звітує перед Головою Державної казначейської служби України та начальником Головного управління Казначейства про виконання покладених на управління Казначейства завдань та планів роботи;

здійснює підбір кадрів в управління Казначейства, формує кадровий резерв на відповідні посади;

організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників управління Казначейства, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);

порушує перед Головою Державної казначейської служби України питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази управління Казначейства;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

затверджує положення про структурні підрозділи управління Казначейства і посадові інструкції працівників;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

11. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в управлінні Казначейства можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником управління Казначейства.

12. Управління Казначейства діють на підставі положення про них, що затверджуються Головою Казначейства.

13. Управління Казначейства утримуються за рахунок державного бюджету.

Структури управління Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром.

Штатний розпис та кошторис управлінь Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України.

Чисельність працівників управлінь Казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України в межах граничної чисельності працівників, визначеної Кабінетом Міністрів України. Начальник Головного

управління Казначейства вносить пропозиції Голові Державної казначейської служби України щодо чисельності працівників управлінь Казначейства.

14. Управління Казначейства є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в установах Державної казначейської служби України.

Згурівський район

Прапор Згурівського району
Основні дані
Країна: Україна
Область/АРК: Київська область
Код КОАТУУ: 3221900000
Утворений: 25 вересня 1986 року
Населення: 19 311 (на 01.01.2011)
Площа: 763,08 км.кв
Густота: 30 осіб/км.кв
Тел. код: +380-4570
Поштові індекси: 07600—07653
Населені пункти та ради

Районний центр: Згурівка
Селищні ради: 1
Сільські ради: 20
Смт: 1
Села: 40

Районна влада

Адреса: 07600, Київська область, Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Українська, 19, (04570) 5-11-14Мапа району
Районне друковане видання
Панорама
Згурівський форум
За здорове життя!

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Яндекс.Метрика
Урядова телефонна «гаряча лінія»Верховна Рада УкраїниМісцеві державні адміністраціїУкрінформМапа сайту