РЕГЛАМЕНТ
громадської ради при Згурівській районній державній адміністрації


Загальні положення

1. Регламент громадської ради при Згурівській райдержадміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Згурівській райдержадміністрації (далі – громадська рада).

2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

Громадська рада інформує Згурівську райдержадміністрацію, та громадськість про свою діяльність.

Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

3. Громадську раду очолює голова, який обирається у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

Голова громадської ради має двох заступників, які обираються у порядок та спосіб, передбачені Положенням про громадську раду та цим Регламентом.

4. Розподіл функціональних повноважень між заступниками голови громадської ради (далі – заступники голови), здійснюється головою громадської ради.


Планування роботи

5. Робота громадської ради проводиться за перспективними (річними), поточними (квартальними) планами, які затверджуються громадської радою.

6. Формування планів роботи громадської ради здійснюється Правлінням ради спільно із Секретарем громадської ради на основі пропозицій членів ради.

План роботи громадської ради на рік затверджується громадською радою на своєму засіданні.

План роботи громадської ради на квартал затверджується головою громадської ради на основі положень плану громадської ради на рік.

Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності Згурівської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі у проведенні Згурівською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України.

7. Плани роботи громадської ради передбачають такі види заходів:

 • чергові засідання громадської ради,

 • засідання Правління, комітетів і тимчасових комісій (у разі їх створення),

 • проведення громадської експертизи діяльності Згурівської райдержадміністрації

 • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів,

 • заходи в межах проведення Згурівською райдержадміністрацією консультацій з громадськістю,

 • забезпечення інформування Згурівської райдержадміністрації, громадськості про діяльність громадської ради,

 • інші заходи в межах повноважень громадської ради.

8. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше, ніж за тиждень до закінчення поточного року.

План роботи громадської ради на квартал затверджується за тиждень до закінчення поточного кварталу.

9. Члени громадської ради та комітети громадської ради подають Правлінню громадської ради свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради на рік та плану роботи громадської ради на квартал за три тижні до закінчення відповідно поточного року чи поточного кварталу.

10. Плани роботи громадської ради на рік та квартал оприлюднюються на офіційному веб-сайті Згурівської райдержадміністрації, або в інший прийнятний спосіб.


Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради

11. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал.

Позачергові засідання громадської ради скликаються за ініціативою голови ради.

12. Чергові засідання громадської ради скликаються головою громадської ради, а уразі його відсутності виконуючим обов’язки голови громадської ради. З цією метою голова громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Згурівської райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного.

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати проведення засідання.

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті Згурівської райдержадміністрації .

13. Позачергові засідання громадської ради, із зазначенням порядку денного, скликаються головою громадської ради в обов’язковому порядку на вимогу не менше як однієї третини від загального складу членів громадської ради. Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання, надсилаються голові громадської ради.

Позачергове засідання громадської ради скликається та проводиться не пізніше як у пятнадцятиденний термін після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

Рішення про скликання позачергового засідання ухвалюється головою громадської ради протягом трьох днів з дати отримання ним вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

14. Засідання громадської ради проводяться відкрито.

На запрошення голови за поданням профільного комітету громадської ради у засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради.

Уповноважений представник Згурівської райдержадміністрації бере участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення.

15. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як половина її членів.

Перед початком засідання громадської ради Секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників.

16. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою громадської ради.

Проект порядку денного, що пропонується головою громадської ради, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на підставі пропозицій від членів громадської ради, комітетів та тимчасових комісій громадської ради (у разі їх створення).

17. З кожного із розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. Рішення ухвалюється в такій послідовності: 1) ухвалення проекту рішення за основу, 2) розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання громадської ради до проекту ухваленого за основу; 3) ухвалення проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

Проекти рішень громадської ради готуються та подаються членами громадської ради, комітетами або тимчасовими комісіями громадської ради голові громадської ради до початку засідання громадської ради. Усі проекти рішень мають бути подані не пізніше як за сім днів до початку засідання громадської ради.

18. Головує на засіданні громадської ради голова громадської ради або за його дорученням один із його заступників.

19. За звичайних обставин тривалість засідання громадської ради становить дві години без перерви.

Перерва в засіданні громадської ради може бути оголошена на підставі окремого рішення громадської ради або за ініціативою головуючого на засіданні.

За рішенням громадської ради тривалість засідання громадської ради може бути подовжена не більше як на одну годину.

20. Перше засідання громадської ради після проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради проводиться з урахуванням таких вимог:

1) на установчих зборах громадської ради по збігу дворічного терміну головує голова ініціативної групи до того часу поки не буде обраного голову громадської ради нового складу;

2) установчі збори громадської ради для формування нового складу громадської ради скликаються та проводяться головою ініціативної групи не пізніше як у десятиденний термін з дня завершення дворічного терміну повноважень громадської ради.

21. Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо не прийнято іншого рішення громадської ради перед початком голосування.

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення.

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

Рішення громадської ради підписуються головою громадської ради та відповідальним секретарем.

22. Під час проведення засідання громадської ради секретар громадської ради веде та складає протокол.

23. Рішення громадська рада може ухвалювати також шляхом електронних консультацій між членами громадської ради. Ініціювати таку форму ухвалення рішень може голова та відповідальний секретар громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

 1. розсилку головою/відповідальним секретарем громадської ради кожному члену громадської ради проекту рішення з використанням електронної пошти;

 2. встановлення терміну для надсилання членами громадської ради власних зауважень та пропозицій до проекту рішення;

 3. узагальнення пропозицій та зауважень;

 4. підготовку та розсилку головою громадської ради кожному члену громадської ради остаточного варіанту рішення;

 5. голосування членів громадської ради щодо остаточного варіанту проекту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту;

 6. у випадку схвалення остаточного варіанту проекту рішення понад половиною членів громадської ради воно вважається прийнятим і підписується головою та відповідальним секретарем.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член громадської ради.Діяльність комітетів Громадської ради

24.З метою налагодження роботи громадської ради та відпрацювання питань відповідно до покладених на неї завдань, за відповідними напрямами рішенням Громадської ради утворюються робочі органи ради – Комітети. Кількість комітетів та їх назву визначає громадська рада шляхом голосування.

25.Комітети утворюються та діють на строк повноважень Громадської ради. Кількісний та персональний склад кожного комітету визначається Громадською радою на її засіданні з врахуванням побажання кожного члена ради.

26.Комітет очолює голова, який вибирається на засідання Громадської ради на строк повноважень Громадської ради з числа членів ради і здійснює загальне керівництво Комітету.

27.Заідання Комітетів можуть проводитися по мірі необхідності. За рішення Голови Комітету, засідання Комітету можуть проходити в робочому порядку, шляхом обміну інформації, в телефонному режимі, листуванням та за допомогою електронної пошти.

28.Рішення Комітету приймаються шляхом голосування членів Громадської ради, які входять до складу комітету. У разі рівному розподілу голосів, вирішальним має слово Голови Комітету.

Рішення Комітету оформлюється у формі протоколу засідання Комітету.

29.У складі Громадської ради можуть бути утворенні та діяти Комітети:

1.Комітет захисту прав та захисту громадян, правової експертизи та сприяння боротьби з корупцією;

2.Комітет стратегічного планування, розвитку території та ландшафтного природного середовища;

3.Комітет сприяння соціально-економічного, фінансового, промислового розвитку та житло будування;

4.Комітет праці, соціального захисту населення, охорони здоров’я, благодійної діяльності;

5.Комітет аграрної політики, ефективного землекористування та екології;

6.Комітет інформаційної політики, інноваційного розвитку, підтримки підприємництва та інвестицій;

7.Комітет молодіжної політики, розвитку освіти і науки, духовності.

Комітет захисту прав і свобод громадян, правової експертизи та сприяння боротьби з корупцією:


 • здійснює громадську, антикорупційну та правову експертизу проектів нормативно-правових актів, що надходять на розгляд до Громадської ради;

 • здійснює громадську експертизу діяльності органів виконавчої

влади;

 • ініціює питання щодо захисту порушених прав і свобод громадян перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування та подальше їх відновлення;

 • проводить громадський моніторинг та контроль за виконанням програм, проектів тощо в Київській області.

 • здійснює перегляд регуляторних актів. За результатами перегляду

звертається до центрального органу виконавчої влади з питання усунення порушень у сфері регуляторної політики;

 • сприяє оперативному інформуванню відповідних органів Київської обласної державної адміністрації щодо реального стану антикорупційної діяльності;

 • на звернення Голови Громадської ради, інших комітетів надає допомогу з правового забезпечення їх діяльності.

- у разі наявності підстав, ініціює питання щодо звернення до правоохоронних органів;

 • виконує інші функції, з питань діяльності Комітету.


Комітет планування та розвитку територій, охорони природно-заповідного фонду

- здійснює громадську експертизу проекту стратегії розвитку області,

інших проектів актів з питань стратегічного і просторового планування, регіонального розвитку та розвитку окремих територій;

- здійснює громадський контроль ходу реалізації стратегії розвитку

області, інших стратегічних та планувальних документів з питань регіонального розвитку та розвитку окремих територій;

- готує пропозиції Облдержадміністрації щодо необхідності розроблення, перегляду чи коригування стратегічних та інших планувальних документів;

- розглядає питання щодо діяльності Облдержадміністрації у сфері організації, охорони, ефективного використання природно-заповідного фонду, відтворення його природних комплексів та об’єктів;


Комітет сприяння соціально-економічного, фінансового, промислового розвитку та житлобудуваня:

- розглядає та проводить експертизу проектів, їх затвердження та винесення на розгляд Облдержадміністрації та Облради програм соціально-економічного розвитку області, інвестиційних цільових програм промисловості, архітектури, мiстобудування, інфраструктури та з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

- здійснює попередній розгляд та проведення експертизи проектів плану економічного, iнвестицiйного та соціального розвитку області, архітектури, мiстобудування , інфраструктури , промисловості, програм соціально-економічного та культурного розвитку області у сфері регіонального розвитку, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, цільових програм з цих питань, заслуховування звітів про виконання цих програм;

- проводить експертизу та виносить висновок з питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні Облради;

- проводить експертизу та готує висновки щодо прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських рад рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань;

- проводить експертизу та готує висновки на передачу об'єктів з державної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст, а також готує заключення про передачу об'єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні облради, інших органів місцевого самоврядування на території Київської області у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності та інших питань регіонального розвитку, інвестицій та зовнішньоекономічних зв’язків, які відносяться до компетенції комітету;

- проводить експертизу та готує висновки, заключення та звернення до Облдержадміністрації, Облради з питань проектування, архітектури, містобудування, благоустрою проектів інфраструктури та інших проектів соціально-економічного, інвестиційного характеру та їх фінансування.


Комітет праці, соціального захисту населення, охорони здоровя, благодійної діяльності, сприяння проведення Євро-2012 та розвитку волонтерського руху:

- забезпечує створення в містах Київської області, громадських центрів соціального та правового захисту жінок, дітей та їх підтримки;

- здійснює громадський контроль в Київській області за своєчасністю виплати поточної заробітної плати на економічно активних підприємствах та вживає невідкладних заходів щодо ліквідації існуючої заборгованості в тому числі по податку з доходів фізичних осіб;

- здійснює громадський контроль за реалізацією програми зайнятості населення області на 2010-2011 роки;

- проводить протягом року семінари, круглі столи згідно напрямків діяльності комітету з представниками органів виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, що діють на території Київської області;

- забезпечує широке обговорення концепції реформування системи опіки та піклування, зокрема, державної програми поетапного реформування системи закладів усіх форм власності для дітей, позбавлених батьківського піклування;

- сприяє соціальному захисту постраждалого населення в організації його оздоровлення, насамперед потерпілих дітей;

- проводить в межах законодавства контроль щодо забезпечення медикаментами за пільговими рецептами для амбулаторного лікування населення потерпілого від наслідків аварії на ЧАЕС у лікувально-профілактичних закладах області;

- здійснює контроль виконання Основ законодавства України про охорону здоров’я , як пріоритетної галузі , через систему місцевих органів виконавчої влади та передбачає виділення бюджетних асигнувань на розвиток охорони здоров’я в науково-обгрунтованих нормах, відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я.

- здійснює громадський контроль щодо надання допомоги та збереження пільг ветеранам та інвалідам війни праці, які раніше працювали на підприємствах, установах та організаціях.

- визначає найбільш прийнятні шляхи підтримки волонтерського руху з боку суспільства;

- розширює діапазон послуг волонтерів, а також формує сприятливі умови і суспільну думку на підтримку ініціатив, висунутих волонтерами.

- сприяння проведенню чемпіонату з футболу Євро 2012.

Комітет аграрної політики, ефективного землекористування та екології :

- ініціює питання щодо захисту фінансового забезпечення сільськогосподарських, фермерських та особистих селянських господарств області для проведення весняно-польових робіт та збору врожаю;

- приймає участь у розробці обласних галузевих програм , які визначали пріоритети та обсяги виробництва окремих важливих видів сільськогосподарської продукції виходячи з потреб ринку;

- здійснює перегляд ефективності ринків збуту сільськогосподарської

продукції в Київській обласній кооперації та надає рекомендації і допомогу в створенні системи оптових ринків обслуговуючих кооперативів по виробництву, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції;

 • ініціює та надає рекомендації і контролює питання додержання екологічних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища на підприємствах, що працюють в агропромисловому комплексі;

- контролює земельні відносини та надає рекомендації щодо ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами та приватними землевласниками всіх форм власності:аграрних програм, технічного та технологічного оновлення, інвестиційних програм тощо;

 • на звернення Голови Громадської ради, голів інших комітетів надає допомогу з питань використання землі, екології та аграрних питань;

 • у разі наявності підстав, ініціює питання щодо звернення до правоохоронних органів.


Комітет інформаційної політики, інноваційного розвитку, підтримки підприємництва та інвестицій.

- співпрацює з органами влади в Київській області при підготовці

проекту Стратегії інноваційного розвитку Київської області до 2012 року;

- сприяє відбору в рамках кожного пріоритетного напряму інноваційної діяльності технологій, які б забезпечували істотне оновлення вітчизняного виробництва на рівні світових стандартів;

- співпрацює з регіональними підрозділами Держнауки, органами місцевої влади щодо розробки та впровадження антикризових заходів, зокрема розробки та методології комплексного вирішення питань зниження непродуктивних витрат і підвищення рівня конкурентоздатності продукції на кожному підприємстві;

- сприяє забезпеченню діалогу та ефективної взаємодії з місцевими органами влади, іншими органами з метою оперативного вирішення актуальних питань, важливих для розвитку інноваційного підприємництва та життєдіяльності інвестиційного бізнесу;

- сприяє пошуку потенційних споживачів науково-технологічних розробок;

- сприяє формуванню інформаційного середовища щодо використання результатів інтелектуальної діяльності в науковій сфері та впровадження у виробництво;

 • забезпечує широке громадське обговорення та підтримку актів, які

сприятимуть розвитку підприємництва;

 • співпрацює з органами державної влади, науково-дослідними підприємствами та організаціями, партнерськими асоціаціями в напрямку формування сприятливих умов та механізмів для розвитку малого та середнього підприємництва та апробації інноваційних проектів;

 • проводить роз’яснювальну роботу, в тому числі організовує обговорення, дискусії за участю представників органів державної влади, бізнесу, інших недержавних організацій стану та перспектив розвитку інвестиційної привабливості підприємництва в Київській області та захисту прав інвесторів.Комітет молодіжної політики, розвитку освіти і науки, духовності, моралі, культури, спорту, туризму, збереження національної пам’яті та захисту пам’яток культури:


 • розглядає питання щодо надання з обласного бюджету органам місцевого самоврядування фінансової допомоги на утримання закладів культури, підприємств і організацій, а також культурно-освітнім установам.

 • бере участь у розробці нормативно-правової бази галузі культури; стратегічних планів, концепцій, програм розвитку професійного та аматорського мистецтва, народної творчості, нематеріальної культурної спадщини, народних художніх промислів; сприяє запровадженню нових технологій і методик культурно-освітньої роботи та організації дозвілля; бере участь у реалізації творчих проектів, проведення фестивалів, конкурсів.

 • подає пропозиції щодо формування державної політики у сфері культури, туризму і курортів та охорони культурної спадщини, вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері; діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій; сприяння соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

 • контролює використання коштів обласного бюджету на розвиток фізичної культури і спорту, на фінансову підтримку фізкультурно-спортивних товариств, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, об’єктів спортивного призначення, навчально-спортивну роботу, оздоровлення вихованців ДЮСШ у профільних таборах.

 • забезпечує виконання обласних програм розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, спорту вищих досягнень, збереження та удосконалення матеріально-технічної бази, підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких шкіл.

 • проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді; вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі.

 • рекомендує органам місцевого самоврядування вирішувати питання щодо:

забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості безоплатним транспортом до місця навчання і додому;

забезпечення дотримання порядку пільгового надання житла, палива та інших побутових послуг працівникам освіти, культури та охорони здоров’я, які проживають у сільській місцевості, згідно з чинним законодавством;

 • сприяє збереженню мережі підліткових клубів за місцем проживання та залученню до участі в них дітей соціально незахищених категорій.

 • рекомендує органам місцевого самоврядування при формуванні Фонду оплати праці лікувально-профілактичних установ передбачити щорічні виплати в розмірі не більше одного посадового окладу працівникам охорони здоров’я на їх оздоровлення відповідно до п.5.11 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я і Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 № 308/519.

 • сприяє забезпеченню постійної співпраці органів державної влади та органів місцевого самоврядування області з молодіжними громадськими організаціями; удосконалення нормативно-правової бази, державної регуляторної політики у молодіжній сфері.

 • здійснює контроль за додержанням вимог законів України щодо розповсюдження кіно-, відеопродукції та друкованих видань з метою запобігання пропаганді жорстокості, бездуховності, насильства та розпусти; використання можливостей засобів масової інформації у пропаганді національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей, створення з цією метою культурно-просвітницьких, виховних теле- і радіопрограм для сім'ї, дітей та молоді.

 • сприяє розробленню та реалізації серед молоді та неповнолітніх комплексних планів запобігання девіантній поведінці, антисоціальним проявам, профілактику правопорушень, створення мережі центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді, центрів реабілітації жінок та дівчат, які потерпіли від насильства, запровадження профілактичних програм центрів соціальних служб для молоді та служб у справах неповнолітніх, розроблення та впровадження системи всеукраїнських акцій «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Життя без паління» та інших.
Організація роботи комітетів та тимчасових комісій, експертних груп громадської ради

30. На першому засіданні громадської ради нового складу може бути ухвалено рішення про створення комітетів та визначено напрями їх діяльності.

31. Експертні групи, тимчасові комісії громадської ради можуть бути створені рішенням Правління громадської ради у разі необхідності. Зазвичай експертні групи, тимчасові комісії створюються для підготовки окремих питань для розгляду на засіданні громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

Експертні групи, тимчасові комісії створюються на визначений період часу.

32. До складу комісій, експертних груп можуть входити члени громадської ради за власним бажанням.

Окремим рішенням громадської ради до складу таких комісій, експертних груп можуть бути включені за їх згодою представники Згурівської райдержадміністрації, представники інших інститутів громадянського суспільства, експерти з правом дорадчого голосу.

33. Основною формою роботи комітетів та тимчасових комісій, експертних груп є засідання, що проводяться у разі потреби.

34. Засідання комітетів та тимчасових комісій, експертних груп проводяться відкрито.

35.Тимчасову комісію чи експертну групу очолює голова, який призначається рішенням Правління громадської ради з числа членів громадської ради, які входять до складу цієї комісії (експертної групи).


Взаємовідносини громадської ради з Згурівською райдержадміністрацією

36. Голова громадської ради може брати участь у засіданні колегії Згурівської райдержадміністрації .

37. Громадська рада готує та подає Згурівській райдержадміністрації щороку пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю. Такі пропозиції мають бути попередньо розглянуті та затвердженні на засіданні громадської ради.

38. Громадська рада може подати Згурівській райдержадміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені громадської ради подаються головою громадської ради на підставі рішення одного із комітетів громадської ради.

39. Голова громадської ради в обов’язковому порядку інформує Згурівську райдержадміністрацію про ухвалені громадською радою рішення.


Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів

40. Громадська рада може ініціювати та проводити в установленому порядку громадську експертизу діяльності Згурівської райдержадміністрації, громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів.

41. Рішення про ініціювання проведення громадської експертизи діяльності Згурівської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів ухвалюється громадською радою на її засіданнях або на засіданнях Правління на підставі пропозицій, внесених членами громадської ради.

42. Для проведення громадської експертизи діяльності Згурівської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів рішенням громадської ради утворюється тимчасова експертна група (комісія), до складу якої залучаються за бажанням члени громадської ради та представники інших інститутів громадянського суспільства.

43. Результати проведення громадської експертизи діяльності Згурівської райдержадміністрації, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів перед їх оприлюдненням в обов’язковому порядку мають бути розглянуті на засіданні Правління громадської ради.


Порядок висвітлення діяльності громадської ради

44. На офіційному веб-сайті Згурівської райдержадміністрації в обов’язковому порядку розміщується положення про громадську раду, регламент громадської ради, плани роботи громадської ради, протоколи засідань громадської ради, рішення громадської ради, щорічний звіт про діяльність громадської ради, інформація про склад громадської ради, склад робочих органів громадської ради. В інших засобах масової інформації така інформація може розміщуватися за наявності можливостей.

45. Щорічний звіт про діяльність громадської ради перед його оприлюдненням затверджується громадської радою на своєму засіданні.

46. Розміщення офіційної інформації про діяльність громадської ради на офіційному веб-сайті Згурівської райдержадміністрації здійснюється відповідальним секретарем громадської ради за погодженням з головою громадської ради.

47. При взаємодії із засобами масової інформації офіційну точку зору громадської ради може висловлювати голова громадської ради або за його дорученням один із заступників чи прес-секретар.

У всіх інших випадках члени громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію громадської ради.

Голова громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації та роз’ясненні їм позиції громадської ради має керуватися виключно рішеннями громадської ради. У всіх інших випадках голова громадської ради зазначає, що він висловлює власну позицію, яка необов’язково може відображати позицію усієї громадської ради.

Заключні положення

48. Регламент Громадської ради затверджується Громадською радою на її засіданні простою більшістю голосів. Зміни до Регламенту подаються членами Громадської ради в секретаріат Громадської ради і виносяться Головою Громадської ради на розгляд на черговому засіданні Громадської ради.Згурівський район

Прапор Згурівського району
Основні дані
Країна: Україна
Область/АРК: Київська область
Код КОАТУУ: 3221900000
Утворений: 25 вересня 1986 року
Населення: 19 311 (на 01.01.2011)
Площа: 763,08 км.кв
Густота: 30 осіб/км.кв
Тел. код: +380-4570
Поштові індекси: 07600—07653
Населені пункти та ради

Районний центр: Згурівка
Селищні ради: 1
Сільські ради: 20
Смт: 1
Села: 40

Районна влада

Адреса: 07600, Київська область, Згурівський р-н, смт. Згурівка, вул. Українська, 19, (04570) 5-11-14Мапа району
Районне друковане видання
Панорама
Згурівський форум
За здорове життя!

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Яндекс.Метрика
Урядова телефонна «гаряча лінія»Верховна Рада УкраїниОбговорення проекту Державного бюджету України на 2012 рікиМісцеві державні адміністраціїУкрінформМапа сайту